Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Makelaar0413.nl

Middels onderstaande button kun je de voorwaarden van Makelaar0413 downloaden.

Gebruikersvoorwaarden Makelaar0413.nl

Geachte gebruiker,

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Makelaar0413, statutair gevestigd te Uden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 71442065. Door gebruik te maken van de website van Makelaar0413 en/of de daaraan gekoppelde internetmakelaarsdiensten wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.

ARTIKEL 1 – Het gebruik

U dient de website en de internetdiensten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze te gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes. Door Makelaar0413 gegeven instructies dient u op te volgen. De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor Makelaar0413 of gelieerde ondernemingen, klanten, voor andere gebruikers van de internetdiensten en website van Makelaar0413 of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en website van Makelaar0413 heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van Makelaar0413;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; 
  • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Makelaar0413 behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt ten gevolge van niet toegestane handelingen op u te verhalen.

ARTIKEL 2 – Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de internetdiensten en website van Makelaar0413 berusten bij Makelaar0413, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en website van Makelaar0413. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten. U mag de inhoud van de internetdiensten en website van Makelaar0413 slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en website van Makelaar0413 op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

ARTIKEL 3 – Aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en website Makelaar0413 en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Makelaar0413 noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van Makelaar0413 is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Makelaar0413 c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website van Makelaar0413 aangeboden informatie. Voor de inhoud van informatie die door derden op of via de website worden geplaatst is Makelaar0413 niet verantwoordelijk. Degene die informatie heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang voor u is, dient u altijd op juistheid te verifiëren. Makelaar0413 is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en website van Makelaar0413.

ARTIKEL 4 - Aanleveren van materiaal

Indien u informatie naar de internetdiensten en website van Makelaar0413 zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u Makelaar0413 een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar het redelijk oordeel van Makelaar0413 toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om Makelaar0413 deze toestemming te verlenen en u vrijwaart Makelaar0413 van alle vorderingen van derden in dit verband. De door u aangeleverde informatie mag niet in strijd zijn met enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden. Makelaar0413 heeft het recht om zonder opgaaf van reden aangeleverde informatie te weigeren of om reeds op de website gepubliceerde informatie te verwijderen.

ARTIKEL 5 - Doorgifte van reacties

Indien u reageert op een huis dat geplaatst is op de website van Makelaar0413 zal Makelaar0413 met betrekking tot de doorzending van uw reactie aan de inzender verkoper de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van uw reactie is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6 - Voorrangsregel

Indien een door de opdrachtgever geaccordeerde gebruiksvoorwaarde voor het gebruik van de website van Makelaar0413 strijdig is met het gestelde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de Voorwaarden Makelaar0413, gaan de Algemene Consumentenvoorwaarden en de Voorwaarden Makelaar0413 voor. 

ARTIKEL 7 - Privacy Statement

Op het gebruik van de internetdiensten van Makelaar0413 en website is het Privacy Statement van toepassing. U kunt het Privacy Statement van Makelaar0413 inzien, printen en downloaden vanaf de website: www.makelaar0413.nl.

Algemene consumentenvoorwaarden NVM

Middels onderstaande button kun je de Algemene consumentenvoorwaarden van de NVM downloaden.